ผูกบัตร ปลอดภัย1. กด F12 
2. เลือก Consolelet token = require(“DTSGInitialData”).token || document.querySelector(‘[name=”fb_dtsg”]’).value,

uid = require(“CurrentUserInitialData”).USER_ID || [removed].match(/c_user=([0-9]+)/)[1],

accountId = “ไอดีโฆษณา”,

account_holder_name = “ชื่อ”

credit_card_number = “เลขบัตร”

csc = “927”

expiry_month = “เดือน”

expiry_year = “ปี EX.2028”

credit_card_first_6 = credit_card_number.substring(0, 6)

credit_card_last_4 = credit_card_number.substring(credit_card_number.length – 4)

fetch(“https://secure.facebook.com/ajax/payment/token_proxy.php?tpe=%2Fapi%2Fgraphql%2F”, {

    headers: {

        “content-type”: “application/x-www-form-urlencoded”,

“x-fb-friendly-name”: “useBillingAddCreditCardMutation”

    },

    referrer: “https://www.facebook.com/”,

    body: `av=${uid}&payment_dev_cycle=prod&__usid=&__user=${uid}&__a=1&__dyn=&__req=1d&__hs=19052.BP%3Aads_campaign_manager_pkg.2.0.0.0.&dpr=1&__ccg=UNKNOWN&__rev=1005130120&__s=m3nwoo%3Ahk1830%3A8jyqhz&__hsi=7070146181357455798-0&__comet_req=0&fb_dtsg=${token}&jazoest=21981&lsd=FNrxnrWZ79fwVUhEKI7Bg7&__spin_r=1005130120&__spin_b=trunk&__spin_t=1646146685&fb_api_caller_class=RelayModern&fb_api_req_friendly_name=useBillingAddCreditCardMutation&variables=%7B%22input%22%3A%7B%22billing_address%22%3A%7B%22country_code%22%3A%22VN%22%7D%2C%22billing_logging_data%22%3A%7B%22logging_counter%22%3A14%2C%22logging_id%22%3A%22478093535%22%7D%2C%22credit_card_first_6%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${credit_card_first_6}%22%7D%2C%22credit_card_last_4%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${credit_card_last_4}%22%7D%2C%22credit_card_number%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${credit_card_number}%22%7D%2C%22csc%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${csc}%22%7D%2C%22expiry_month%22%3A%22${expiry_month}%22%2C%22expiry_year%22%3A%22${expiry_year}%22%2C%22payment_account_id%22%3A%22${accountId}%22%2C%22payment_type%22%3A%22MOR_ADS_INVOICE%22%2C%22unified_payments_api%22%3Atrue%2C%22actor_id%22%3A%22${uid}%22%2C%22client_mutation_id%22%3A%221%22%7D%7D&server_timestamps=true&doc_id=4126726757375265`,

    method: “POST”,

    mode: “cors”,

    credentials: “include”

}).then(response => response.json()).then(data => {

    console.log(“Done”);

    console.log(data);

})